• 09126899278 - 09124709149
جت پرینتر و تاریخ زن با تکنولوژی HP ، چاپ روی جعبه
جت پرینتر و تاریخ زن با تکنولوژی HP ، چاپ روی محصول
تاریخ زن و جت پرینتر اتومات چاپ بر روی شرینگ پک
جت پرینتر وتاریخ زن SA800 افقی و تست چاپ روی محصول
تاریخ زن و جت پرینتر با تکنولوژی HP . چاپ روی لیبل
جت پرینتر و تاریخ زن صنعتی و چاپ روی ظرف محصول
جت پرینتر و تاریخ زن ، چاپ تاریخ و قیمت روی محصول
جت پرینتر صنعتی و تاریخ زن ، چاپ روی ظرف محصول
جت پرینتر و تاریخ زن صنعتی SA800 درچ تاریخ روی محصول
تاریخ زن و جت پرینتر با تکنولوژیHPچاپ روی محصول بهداشتی
جت پرینتر صنعتی و تاریخ زن چاپ روی لوله با تکنولوژی DOD
تاریخ زن و جت پرینتر ، نصب شده روی کارتن چسب زن
;